എ.ആര്‍. നഗര്‍
കുന്നുംപുറത്തെ
പെയിന്‍ പാലിയേറ്റീവ്
കേന്ദ്രത്തില്‍വെച്ച്
എട്ടുവയസ്സുകാരിയെ
പീഡിപ്പിച്ച പരാതി
വ്യാജമെന്ന് ക്ലിനിക്ക്
ഭാരവാഹികള്‍

Breaking Crime Keralam

എ.ആര്‍. നഗര്‍
കുന്നുംപുറത്തെ
പെയിന്‍ പാലിയേറ്റീവ്
കേന്ദ്രത്തില്‍വെച്ച്
എട്ടുവയസ്സുകാരിയെ
പീഡിപ്പിച്ച പരാതി
വ്യാജമെന്ന് ക്ലിനിക്ക്
ഭാരവാഹികള്‍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *